SCIENTIFIC ACTIVITY

Assoc.prof. PhD. Munteanu Cristinel

Danubius University of Galati

Faculty of Communication and International Relations

Department: Communication and International Relations

e-mail: cristinel.munteanu@univ-danubius.ro

SCIENTIFIC PAPERS

Scientific paper presented at international conference held in the country

, 'Compunere lexematică vs. compunere prolexematică în frazeologie ([un] fluieră în biserică sau [un] fluierător în biserică?)', Al IV-lea Simpozion Internațional de Lingvistică (Academia Română, Institutul de lingvistică _Iorgu Iordan _ Al. Rosetti_, București, 5-6 noiembrie 2010), pp.1-10, 2010

, 'Ipostaza de homo scientificus religiosus a lui Eugeniu Coșeriu reflectată în cercetări lingvistico-filologice', Conferința Națională _Text și Discurs Religios_ (ediția a III-a, Universitatea _Al. I. Cuza_, Iași, 12-13 noiembrie 2010), pp.1-10, 2010

, 'Despre titlul jurnalistic atipic', Sesiunea Științifică Anuală a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Mediamorfoze (Presă _ relații publice _ publicitate, după 20 de ani), București, 7-8 mai 2010, pp.1-10, 2010

, 'Sinonimia latentă', Al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română _ Limba română: ipostaze ale variației lingvistice (Universitatea din București, Facultatea de Litere _ Catedra de limba română, Centrul de lingvistică teoretică și aplicată (CLTA), București, 3_4 decembrie 2010), pp.1-10, 2010

, 'Însemnări privind «virtuțile stilistice» ale textului jurnalistic', Sesiunea Științifică Anuală Mass media, Comunicare și Comunitate (Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, București, 23 mai 2008), pp.1-10, 2008

, '_Parodierea_ clișeelor aparținând limbii de lemn în publicația _Academia Cațavencu_(interferențe electronice)', Al VII-lea Simpozion Național de Jurnalism, cu participare internațională, Limba de lemn în presă _ ieri și azi _ (Universitatea _Babeș-Bolyai_ din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Cluj-Napoca, 24-25 octombrie 2008), pp.1-10, 2008

, 'Modificarea discursului repetat latinesc în registrul grav al științei și al filozofiei', Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana Radu (editori), Academia Română. Institutul de Lingvistică _Iorgu Iordan _ Al. Rosetti_ București, Lucrările primului simpozion internațional de lingvistică (București, 13-14 noiembrie, 2007), pp.207-217, Editura Universității din București, 11 pag., 2008

, 'Corectitudine și adecvare în versiunile românești ale sonetelor shakespeariene', LIMBA ROMÂNĂ AZI. Lucrările Conferinței Naționale de Filologie _Limba română azi_, Iași _ Chișinău, 3-7 noiembrie 2006, pp.449-456, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 8 pag., 2007

, 'Valoarea eufemistică a unităților frazeologice ca expresie a manipulării lingvistice', A 10-a Conferință Internațională a GRLA (Grupul Român de Lingvistică Aplicată _ Constanța, 29 mai _ 1 iunie 2003, pp.1-10, 2003

Scientific paper presented at the international conference organized by UDG

Munteanu Cristinel, 'Et in Arcadia ego. A Semiotic Exercise regarding the Relation between Text and Image', EIRP 2018, pp.371-377, 2018

Munteanu Cristinel, 'On the Necessity of Free Speech in Science', EIRP Proceedings [The 12th Edition of the International Conference _European Integration. Realities and Perspectives_ (Danubius University of Galați, May 19, 2017)], pp.422-427, 2017

Munteanu Cristinel, 'Prolegomena to a Better Definition of Intercultural Communication: The Concept of Culture', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, pp.474-480, Editura Danubius University Press, Galați, 7 pag., 2016

Citation in foreign published books

MOLEA VIORICA, 'ORALITATEA ÎN TEXTUL PUBLICISTIC ACTUAL ROMÂNESC', Teză de doctor habilitat în filologie, pp.1-271, Editura Chișinău, 271 pag., 2018 for: Munteanu Cristinel, 'O clasificare antică a «stilurilor funcționale» în opera lui Diogenes Laertios', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, 2012

G Conde Tarrío, 'Enfoques actuales para la traducción fraseológica y paremiológica: ámbitos, recursos y modalidades', Editura Conde Tarrío, Germán et al.(eds.), 1 pag., 2015 for: , 'On the Importance of Coseriu_s Three Types of Linguistic Competence for the Study of Phraseological Units', International Conference _Competence _ Function _ Variation. Linguistica Coseriana V_ (University of Potsdam, october 8-10, 2015), 2015

Citation in published book recognized CNCS

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 for: Munteanu Cristinel, Silvia Munteanu, 'Translating Wellerisms in the Romanian Versions of Charles Dickens_ The Pickwick Papers', _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LV, 2012

UNGUREANU ELENA, 'INTERTEXT ȘI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC', ACADEMIA DE ȘTIINTE A MOLDOVEI. INSTITUTUL DE FILOLOGIE, pp.1-46, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, 2014

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime și sinonimie', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.1, Editura Galați University Press, 11 pag., 2008

LH CĂRĂUȘU, 'Retorică și pragmatică publicistică._Figuri de construcție_ și strategii persuasive în titlurile de articole din presa românească actuală', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Ut poesis linguistica (sau despre relația lingviștilor cu discursul repetat)', Rezultate și perspective actuale ale lingvisticii românești și străine (coordonat de Luminița Hoarță Cărăușu), Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 13 pag., 2007

D Macarie, 'Romanian proverb relatioships antonimy', The Proceedings of the International Conference, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză - Notă preliminară, comentarii și postfață', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 20 pag., 2016

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Problema neologismelor (ca împrumuturi) din perspectiva politicii culturii', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.III, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2010

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Despre terminologia lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu (principii, distincții, concepte)', Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu (editori Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu), Editura Universității din București, București, 16 pag., 2011

I David, 'Manifestări ale sacrului și profanului la nivelul structurilor fixe cu nume proprii. Numele și numirea', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Frazeologie românească. Formare și funcționare', Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2013

Veronica Oneț, 'LITERARY ONOMASTICS: THEORETICAL GUIDELINES REGARDING THE ANTHROPONYMS IN THE ROMANIAN FAIRY TALES', ARHIPELAG XXI PRESS, pp.761-772, ISBN:978-606-8624-21-1, 2015 for: , 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

G Oxana, 'ROMANUL LUI VLADIMIR BEȘLEAGĂ (LUMEA ARTISTICĂ, PERSONAJE, TEHNICI NARATIVE)', 2015 for: , 'Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XVIII, 2008

Citation in journals indexed IDB

Mariana COANCĂ, 'LINGUISTIC AND INTERCULTURAL FACETS OF GLOBALIZATION', Studii-de-Știinta-și-Cultură, Nr.1, Vol.XIV, 2018 for: Munteanu Cristinel, 'Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu)', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-6, Vol.XXI, 2011

M COANCĂ, 'ASPECTE LINGVISTICE ȘI INTERCULTURALE ALE GLOBALIZĂRII', Studii de Știintă și Cultură, 2018 for: Munteanu Cristinel, 'Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu)', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-6, Vol.XXI, 2011

AM Robu, 'Relația _cadru_ pragmatic_univers semantic, cu referire la discursul publicitar', Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Applying Eugenio Coseriu_s Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.V, 2009

C Radu-Golea, 'Phraseological units containing gastronomic terms', The Proceedings of the International Conference _, 2017, http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-04/Lds/Lds%2004%2018.pdf for: Munteanu Cristinel, 'Frazeologia în primele texte literare românești', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XIX, 2009

A CUNIȚ_, 'Opérateurs de l'indétermination et marques de la modalité dans un article de l'hebdomadaire roumain Dilema Veche', LIII/2015, 2017, https://www.ceeol.com/content-files/document-299013.pdf for: Munteanu Cristinel, 'Frazeologia în primele texte literare românești', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XIX, 2009

Ioana Banaduc, 'NOTE PRIVIND SINONIMIA DIN PRESA ROMÂNEASCĂ DIN BANAT CU PREOCUPĂRI PEDAGOGICE (1886-1918)', Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Nr.2, Vol.18, pp.217-226, 2017, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=618153 for: Munteanu Cristinel, 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

_ ____, '_ _______ _ _________ _____ / ___________ ____ __ _______ __________ ____________ _ _________ _____', __________ _______ ____________ _ ___________, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coșeriu', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, 2010

Ioan Milică, 'Corespondențe biblice în poveștile lui Ion Creangă', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XIII, pp.93-106, 2017, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=550900 for: Munteanu Cristinel, 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

A DINICĂ, 'LIMBA ROMÂNĂ', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Despre concepția stilistică a lui G. Ivănescu (sau despre justețea unei recomandări privind cercetarea stilurilor)', Anuar de lingvistică și istorie literară, Număr special: G. Ivănescu _ 100 de ani de la naștere, Vol.LIII, Editura Academiei Române, București, 20 pag., 2013

G Corniță, 'Comunicare și stil. Atitudine stilistică. Stil comunicațional. Stil lingvistic', Buletin Științific. Seria A, Fascicula Filologie, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu)', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-6, Vol.XXI, 2011

OM Bieliaieva, YV Lysanets, KH Havrylieva,..., 'Paronymy in the Sublanguage of Medicine (Linguistic and Linguo-Didactic Aspects)', 2017 for: Munteanu Cristinel, Cristian Moroianu, 'Sur la polygenese dans la terminologie linguistique: paronymes et homonymes terminologiques', Revue roumaine de linguistique, Nr.2, 2016

A DINICĂ, 'LIMBA ROMÂNĂ', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Problema «semnificatului unitar» la Eugeniu Coșeriu (cu o aplicație la cuvântul român)', Acad. Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (editori), Lucrările celui de-al cincilea simpozion internațional de lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013 (Academia Română, Institutul de Lingvistică _Iorgu Iordan _ Alexandru Rosetti_), Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 17 pag., 2013

C. MANEA, 'FURTHER REMARKS ON A NUMBER OF PHRASEOLOGICAL AND APOPHTHEGMATIC UNITS IN ENGLISH AND ROMANIAN_CONVERGENT AND _.', cis01.central.ucv.ro, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Forme ale discursului repetat ca tradiții literare europene inserate în tradiția lingvistică românească', Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2006

_ _____________, '______________ ________ _ ___________ _', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Frazeologie românească. Formare și funcționare', Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2013

VICTORIA MASCALIUC, 'P STRUCTURAL-SEMANTICE, ALEN ACTIONIS', 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză - Notă preliminară, comentarii și postfață', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 20 pag., 2016

C Bleortu, 'Eugeniu COȘERIU, Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului, Editura «Alexandru Ioan Cuza», ed. de Jörn Albrecht, Iași, traducción por Eugen _', Anadiss, 21, 2016, https://www.ceeol.com/content-files/document-611906.pdf for: Munteanu Cristinel, 'Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coșeriene', _Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXII, 2014

Cristina BLEORȚU, Alba Garcia Rodriguez, 'Eugeniu COȘERIU, Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului', Anadiss, Suceava, Nr.21, pp.249-250, 2016, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=601322 for: Munteanu Cristinel, 'Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii»', _Limba română_, Chișinău, Nr.6, 2014

C Bleorțu, AG Rodríguez, 'Eugeniu COȘERIU (2013), Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului, Iași, Editura «Alexandru Ioan Cuza», ed. de Jörn Albrecht, trad. de _', researchgate.net, 2016, https://www.researchgate.net/profile/Cristina_Bleortu2/publication/301657588_BLEORTU_Cristina_GARCIA_RODRIGUEZ_Alba_Eugeniu_COSERIU_Lingvistica_textului_O_introducere_in_hermeneutica_sensului/data/572070e908aeaced788adab5/RECENZIE.docx for: Munteanu Cristinel, 'Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coșeriene', _Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXII, 2014

Cristina BLEORȚU, Alba Garcia Rodriguez, 'Eugeniu COȘERIU, Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului', Anadiss, Suceava, Nr.21, pp.249-250, 2016, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=601322 for: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, 2014

A CUNIȚ_, 'Opérateurs de l'indétermination et marques de la modalité dans un article de l'hebdomadaire roumain Dilema Veche', Vol.LIII, 2015 for: , 'Acuitate auditivă în expresii idiomatice românești', Filologia modernă: realizări și perspective în context european. In memoriam acad. Silviu Berejan (coord.: Gheorghe Popa și Galaction Verebceanu), Editura Chișinău, 7 pag., 2008

Dorel Fînaru, 'Surse ale lingvisticii textului la Eugeniu Coșeriu', Studii de Știință și Cultură, Nr.1, Vol.XI, pp.1-7, 2015, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=94418 for: , 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

FÎNARU, Dorel, 'Surse ale lingvisticii textului la Eugeniu Coșeriu', Meridian Critic, Nr.2, Vol.23, pp.127-135, 2014, http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15842886&AN=101512235&h=j2sFoRylr25YZr6CRRB%2f8i4E0DyW%2fTu1tq3ypaU5mVb3DTX4dVJRc0NZVePEPqjGEWupRAaG1oYOlIiwrfnEyg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15842886%26AN%3d101512235 for: , 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

M Flaiser, 'Mihai Eminescu în cautarea" cuvântului ce exprima adevarul"', Philologica Jassyensia, 2014, http://search.proquest.com/openview/3ff00ad2142d48a7806e8bd2f041dc78/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030648 for: , 'Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.4-6, Vol.XVI, 2006

Daniela Gheltofan, 'PHRASEOLOGICAL ANTONYMY IN ROMANIAN. THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS', Professional Communication and Translation Studies, Nr.6, pp.97-108, 2013, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=92902 for: , 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

Adela Drăucean, 'ZILELE SĂPTĂMÂNII _ DE LA ETIMOLOGIE LA PERSONAJ DE BASM', Studia Universitatis Petru Maior - Philologia, Nr.14, pp.77-82, 2013, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=17529 for: , 'Despre sâmbătă și reflexele sale în frazeologie', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXI, 2011

Dana-Luminița TELEOACĂ, 'La métaphore dans le texte moderne des Psaumes: une approche semiotique', B I B L I C U M J A S S Y E N S E - Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, Vol.4, pp.75-702, 2013 for: , 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

L DRUGĂ, N MORĂRAȘU, 'REPREZENTANȚII RĂULUI ÎN IMAGINARUL RELIGIOS ȘI TERMINOLOGIA ROMÂNEASCĂ', 2012 for: , 'Frazeologie românească. Formare și funcționare', Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2013

DL Teleoacă, 'Conservatisme et expressivité dans la littérature religieuse. Quelques reperes dans la définition d'un style scientifique (didactique) au niveau religieux', Biblicum Jassyense, 2012 for: , 'Frazeologia în primele texte literare românești', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XIX, 2009

M.C. Tărcăoanu, 'Teaching and Learning Idioms in English (Theoretical and Practical Considerations)', Scientific Journal of Humanistic_, 2012 for: , 'Applying Eugenio Coseriu_s Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.V, 2009

C Manea, 'Dimensions of Figurative Expression in English Phraseology', Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, 2012 for: , 'Forme ale discursului repetat ca tradiții literare europene inserate în tradiția lingvistică românească', Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2006

Alina Podaru, 'Idiomaticitatea și expresiile idiomatice în italiană și română', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.VIII, pp.309-318, 2012, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=274592 for: , 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

LH Carausu, 'RETORICA SI PRAGMATICA PUBLICISTICA." FIGURI DE CONSTRUCTIE" SI STRATEGII PERSUASIVE ÎN TITLURILE DE ARTICOLE DIN PRESA ROMÂNEASCA_', 2010 for: , 'Ut poesis linguistica (sau despre relația lingviștilor cu discursul repetat)', Rezultate și perspective actuale ale lingvisticii românești și străine (coordonat de Luminița Hoarță Cărăușu), Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 13 pag., 2007

Self citation

Cristinel MUNTEANU, 'EUGENIO COSERIU AND HIS DISCIPLES ON THE ISSUE OF SYNONYMY', Diversité et identité culturelle en Europe, pp.101-118, 2018 for: Munteanu Cristinel, 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

C Munteanu, 'Eugenio Coseriu and his disciples on the issue of synonymy', Diversité et identité culturelle en Europe, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica integrală _ veritabil Organon pentru cercetările privind limbajul', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Mircea A. Diaconu, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate, Nr.1, Vol.X, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 14 pag., 2009

C Munteanu, 'Despre relația dintre limbaj și principiul oikeiopragiei la Platon', Philologica Jassyensia, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Logică și legislație. Câteva observații lingvistico-filosofice', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-4, Vol.XXV, 2015

C Munteanu, 'Eugenio Coseriu and his disciples on the issue of synonymy', Diversité et identité culturelle en Europe, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'O perspectivă integrală asupra sinonimiei', Limba și literatura română. Regional _ național _ european, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 10 pag., 2006

C Munteanu, 'On the Necessity of Free Speech in Science', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și Comunicare, Volumul XIII [reprezentând actele Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului _Eugeniu Coșeriu_ (ediția a XIII-a), _Dinamica limbilor și a literaturilor în epoca globalizării_, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 15 pag., 2015

C Munteanu, 'Despre relația dintre limbaj și principiul oikeiopragiei la Platon', Philologica Jassyensia, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și Comunicare, Volumul XIII [reprezentând actele Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului _Eugeniu Coșeriu_ (ediția a XIII-a), _Dinamica limbilor și a literaturilor în epoca globalizării_, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 15 pag., 2015

C Munteanu, 'Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hocket's Contribution', IN HONOREM DOCTOR HONORIS CAUSA, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și Comunicare, Volumul XIII [reprezentând actele Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului _Eugeniu Coșeriu_ (ediția a XIII-a), _Dinamica limbilor și a literaturilor în epoca globalizării_, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 15 pag., 2015

C Munteanu, 'Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hocket's Contribution', IN HONOREM DOCTOR HONORIS CAUSA _, 2017, https://www.ceeol.com/content-files/document-611157.pdf for: Munteanu Cristinel, 'Frazeologia în primele texte literare românești', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XIX, 2009

Cristinel Munteanu, 'Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hocket_s Contribution', Anadiss, Suceava, Nr.1, pp.49-60, 2017, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=600608 for: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

C Munteanu, 'Eugenio Coseriu and his disciples on the issue of synonymy', Diversité et identité culturelle en Europe, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime și sinonimie', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.1, Editura Galați University Press, 11 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon_Phaidros', Limba Română, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Tehnica utilizării frazeologismelor expresive', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-9, Vol.XVI, 2006

Munteanu Cristinel, 'Despre expresia cai verzi pe pereți (o încercare etimologică)', Limba Română, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Tehnica utilizării frazeologismelor expresive', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-9, Vol.XVI, 2006

C MUNTEANU, 'La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon_Phaidros', Limba Română, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Tehnica utilizării frazeologismelor expresive', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-9, Vol.XVI, 2006

C Munteanu, 'Despre expresia cai verzi pe pereți (o încercare etimologică)', Limba Română, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Tehnica utilizării frazeologismelor expresive', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-9, Vol.XVI, 2006

C Munteanu, 'On Motivated Literary Character Names. A Coserian Text Linguistics Perspective', Linguistique du texte/Analyse du discours Text, 2017 for: Munteanu Cristinel, 'Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coșeriene', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, 2012

Cristinel Munteanu, 'On a Phraseological Contamination within Romanian Journalistic Contexts: a se duce pe apa Dunării (_to be wasted_)', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.136-142, 2016, http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/3648/3500 for: Munteanu Cristinel, 'Despre sâmbătă și reflexele sale în frazeologie', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXI, 2011

C Munteanu, 'Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust', Philologica Jassyensia, 2016 for: Munteanu Cristinel, 'Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original Concept)', Procedia _ Social and Behavioral Sciences, Vol.63, 2012

C Munteanu, 'Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust', Philologica Jassyensia, 2016 for: Munteanu Cristinel, 'Influența lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu', Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 19 pag., 2013

Cristinel Munteanu, 'Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XII, pp.77-86, 2016, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526022 for: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, 2014

Cristinel Munteanu, 'On Motivated Literary Character Names. A Coserian Text Linguistics Perspective', Anadiss, Suceava, Nr.21, pp.63-72, 2016, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=601278 for: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

Munteanu Cristinel, 'Influența lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XII, pp.77-86, 2016, https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=531077 for: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

C Munteanu, 'UN ASPECT AL UNEI HERMENEUTICI INTEGRALE: CONFIRMAREA SENSULUI (CU ILUSTRĂRI DIN PLATON ȘI SADOVEANU)', STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE SERIA FILOLOGIE, 2016, https://www.ceeol.com/content-files/document-484465.pdf for: Munteanu Cristinel, 'Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coșeriene', _Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXII, 2014

Cristinel Munteanu, 'Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XII, pp.77-86, 2016, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526022 for: Munteanu Cristinel, 'Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii»', _Limba română_, Chișinău, Nr.6, 2014

C Munteanu, 'John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points', Limbaje și comunicare, IX, Evoluția și funcționarea limbii- perspective normative în context European, partea a II-a, Vol.XIII, ISSN:1843-6714, 2015 for: , 'John Dewey și Eugeniu Coșeriu despre necesitatea exprimării (libere) în știință', Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.2, Vol.XXIV, 2015

Munteanu Cristinel, 'Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coșeriene', Meridian critic, Nr.1, Vol.22, pp.149-158, 2014 for: , 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, 2014

Munteanu Cristinel, 'EUGENIO COSERIU AND HIS DISCIPLES ON THE ISSUE OF SYNONYMY', Diversité et identité culturelle en Europe, pp.101-118, 2014 for: , 'Observații asupra funcțiilor sinonimelor', Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LI, 2005

Cristinel Munteanu, 'Noematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. Coșeriu', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.IX, pp.85-95, 2013, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=160424 for: , 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

Munteanu Cristinel, 'Despre expresia cai verzi pe pereți (o încercare etimologică)', Limba ROMÂNĂ, pp.152-161, 2013 for: , 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

Cristinel Munteanu, 'Noematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. Coșeriu', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.IX, pp.85-95, 2013, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=160424 for: , 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

C Munteanu, 'Eugenio Coseriu and his disciples on the issue of synonymy', Diversité et identité culturelle en Europe, 2010, http://www.academia.edu/download/33714025/dice_8.1_-_2011.101-118.pdf for: , 'Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.4-6, Vol.XVI, 2006

C Munteanu, 'Applying Eugenio Coseriu's Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, 2009 for: , 'Lingvistica integrală _ veritabil Organon pentru cercetările privind limbajul', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Mircea A. Diaconu, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate, Nr.1, Vol.X, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 14 pag., 2009

C Munteanu, 'Applying Eugenio Coseriu's Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, 2009 for: , 'O perspectivă integrală asupra sinonimiei', Limba și literatura română. Regional _ național _ european, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 10 pag., 2006

Cristinel Munteanu, 'Applying Eugenio Coseriu_s Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.V, pp.51-61, 2009, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=27867 for: , 'Observații asupra funcțiilor sinonimelor', Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LI, 2005

Cristinel Munteanu, 'Applying Eugenio Coseriu_s Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.V, pp.51-61, 2009, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=27867 for: , 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

Scientific journals of the university

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

September 2019

New!

CRONICA UNUI EVENIMENT CULTURAL: _ROMÂNIA _ CENTENAR. INTERFERENȚE ÎN ARTE_ /...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania